Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia podľa ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Mountain Addiction, s. r. o., IČO : 47 758 376, so sídlom 059 86 Nová Lesná 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30522/P  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ si v zmysle ust. § 15 ods. 1 zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dovoľuje informovať záujemcov o poskytnutie výrobkov alebo služieb Prevádzkovateľa a zákazníkov Prevádzkovateľa, ktorým poskytuje výrobky alebo služby (spolu ďalej len „Dotknutá osoba“) ako dotknuté osoby o nasledovných Zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov (ďalej tiež “”) v informačných systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa, a to najmä pre účely:

  • administrácie požiadaviek fyzických osôb – zákazníkov (odberateľov), ktorá pozostáva zo spracovania písomnej alebo elektronickej žiadosti zákazníkov/záujemcov o výrobky a služby, nadväzovanie kontaktov so zákazníkmi v súvislosti s ich žiadosťami o výrobky a služby, dodávanie výrobkov a služieb, obsluha zákazníkov, vybavovanie žiadostí a reklamácií zákazníkov, vymáhanie pohľadávok voči zákazníkom, vrátane spracúvania dokladov v listinnej a elektronickej podobe,
  • fotografického alebo kamerového zaznamenania činnosti zákazníka alebo jej časti, ktorej uskutočnenie alebo realizáciu zákazníkovi zabezpečuje  na základe zmluvného vzťahu Prevádzkovateľ, marketingu

Spracúvanie OÚ Prevádzkovateľom bez súhlasu a na základe súhlasu Dotknutej osoby 

Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je Prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu Dotknutej osoby spracúvať jej osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Dotknutej osoby. Bez súhlasu Dotknutej osoby je tiež možné spracúvanie osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. c) Zákona aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a podľa ust. § 10 ods. 3 písm. g) Zákona aj v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti Prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov neprevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa Zákona.

Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a to podľa ust. § 11 Zákona.

Spracúvanie OÚ zo strany Prevádzkovateľa sa uskutočňuje spravidla na základe zmluvného záväzkového vzťahu (spravidla založeného písomnou zmluvou) medzi Dotknutou osobu a Prevádzkovateľom, prípadne na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo v Zákonom stanovených prípadoch, kedy sa súhlas Dotknutej osoby nevyžaduje.

Spracúvanie OÚ zo strany Prevádzkovateľa sa uskutočňuje počas doby nevyhnutne potrebnej a prípustnej podľa právnych predpisov pre spracovanie OÚ, vzhľadom na vymedzený účel a ochranu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby, minimálne počas doby trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od dátumu vystavenia záverečnej (poslednej) faktúry, týkajúcej sa poskytovanej služby alebo výrobku, pokiaľ právna úprava neumožňuje alebo neprikazuje skoršiu, resp. neskoršiu likvidáciu dokladov obsahujúcich OÚ.

V prípade, ak sa spracúvanie OÚ uskutočňuje na základe súhlasu Dotknutej osoby, tento súhlas môže byť kedykoľvek z jej strany písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

Prenos, zverejnenie, sprístupnenie, poskytnutie OÚ a spracúvanie OÚ sprostredkovateľmi  

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ a osobné údaje nezverejňuje, ak túto povinnosť neukladá právny predpis, ak toto nie je zmluvne dohodnuté alebo ak nie je na takéto spracúvanie udelený súhlas zo strany Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ, nesprístupňuje OÚ a ani ich neposkytuje tretej osobe – okrem prípadov, ak mu túto povinnosť neukladá právny predpis, alebo ak nie je sprístupnenie alebo poskytovanie zmluvne dohodnuté.

Prevádzkovateľ môže pri spracúvaní OÚ využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním OÚ, pričom v týchto prípadoch v súlade so Zákonom Prevádzkovateľ poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním OÚ v jeho mene. Prevádzkovateľ pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich odbornú technickú, organizačnú a personálnu spoľahlivosť a schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných OÚ podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá OÚ pri ich spracúvaní. Zoznam sprostredkovateľ je zverejnený a priebežne aktualizovaný na webovej stránke Prevádzkovateľa – webstránka

Zoznam alebo rozsah spracúvaných OÚ 

V súlade s príslušným účelom, na ktorý sa OÚ Dotknutej osoby spracúvajú, Prevádzkovateľ  spracúva spravidla nasledujúce OÚ Dotknutých osôb : titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, podpis, elektronický podpis, adresa (v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona) trvalého alebo prechodného bydliska alebo iná adresa na  dodanie tovaru alebo služby, číslo bankového účtu, druh a číslo dokladu totožnosti, e-mail, telefónne číslo, informácie o zdravotnom stave zákazníka, resp. záujemcu a jeho fyzickej pripravenosti nevyhnutné pre posúdenie splnenia základných predpokladov absolvovania aktivít v horskom alebo vysokohorskom prostredí, pre ktoré sa vyžaduje poskytovanie horskej vodcovskej činnosti v rozsahu uvedenom v dotazníku, protokole alebo zmluve a pre adresné individuálne marketingové ponuky aj v rozsahu požiadaviek, potrieb a predpokladov zákazníka ním uvedených v poskytnutých dokladoch (napr. v zmluve, protokole a pod.), OÚ v rozsahu zachytenom na fotografiách alebo kamerovom zázname.

Zoznam alebo rozsah OÚ Dotknutej osoby spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa inak než na základe právneho predpisu vyplýva alebo je uvedený v zmluve, súhlase so spracúvaním OÚ alebo inom dokumente.

Základné práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou OÚ

Práva osoby, ktorej OÚ sú spracúvané, sú uvedené v ust. § 28 Zákona. Na základe písomnej žiadosti môže Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti Prevádzkovateľa vyžadovať :

potvrdenie, či sú alebo nie sú OÚ o nej spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní OÚ v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej OÚ na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej OÚ, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce OÚ, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jej OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jej OÚ z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

spracúvaniu jej OÚ, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu OÚ uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku,

poskytovaniu OÚ uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu OÚ v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním OÚ poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak Dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) Zákona :

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Dotknutej osobe,

u sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví Prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 a ods. 2 Zákona najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie 

O každej zmene tejto informácie informuje Prevádzkovateľ okruh Dotknutých osôb zverejnením jej nového znenia v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa, ak ich má zriadené a prípadne aj na webovom sídle (internetovej stránke) Prevádzkovateľa, pokiaľ je táto zriadená.

Zoznam sprostredkovateľov